Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji do usługi „Newsletter” jest IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadający gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr COR462174, wydaną przez WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • mailowo: kontakt@intosport.pl;
  • pisemnie na adres: IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • przekazywania osobom zainteresowanym informacji o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach IntoSport Sp. z o. o. oraz Partnera – Wojciecha Siudut, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IntoSport Wojciech Siudut, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Niepodległości 5A, 32-300 Olkusz, w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez ten podmiot usług – na podstawie zgody Subskrybenta oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest bezpośrednie oferowanie swoich usług, lub zgody osoby, której dane dotyczą;
  • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych w ust. 3.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, a w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.