Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji do usługi „Newsletter” jest IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadający gwarancje ubezpieczeniowe turystyki nr 05.157.928 wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • mailowo: kontak@intosport.pl;
  • pisemnie na adres: IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • przekazywania osobom zainteresowanym informacji o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach IntoSport Sp. z o. o. oraz Partnera – Wojciecha Siudut, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IntoSport Wojciech Siudut, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Niepodległości 5A, 32-300 Olkusz, w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez ten podmiot usług – na podstawie zgody Subskrybenta oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest bezpośrednie oferowanie swoich usług, lub zgody osoby, której dane dotyczą;
  • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych w ust. 3.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, a w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Partnerowi – Wojciechowi Siudut, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą IntoSport Wojciech Siudut, wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Niepodległości 5A, 32-300 Olkusz w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez ten podmiot usług, oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora, w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp., jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.