Regulamin serwisu

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej prowadzonych przez IntoSport Sp. z o. o.

(wersja obowiązująca od dnia 1 października 2020 r.)


§ 1. [postanowienia wstępne]

 1. Rezerwacja i zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej, prowadzone są przez IntoSport

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadający gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr COR462174, wydaną przez WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group., zwany dalej „IntoSport”.

 • Internetowa rezerwacja oraz zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej, prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu, IntoSport wprowadza słowniczek, nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta z systemu sprzedaży online;
  • Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a IntoSport za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rezerwacja – proces, w którym Użytkownik dokonuje wyboru imprezy turystycznej, wraz z wyraźnie przez niego wskazanymi usługami dodatkowymi, posiadającej określone w toku procesu rezerwacji główne właściwości usługi turystycznej, przez które należy rozumieć Ogólne Warunki Uczestnictwa, które określają prawa i obowiązki Stron umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, stanowiące wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 .

 • Do korzystania z Internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym;
 • dostęp do sieci Internet;
 • zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarki internetowej (Internet Explorer wersja minimum 11.0, Mozilla Firefox wersja minimum 50.0, Opera wersja minimum 42.0, Google Chrome wersja minimum 55.0) oraz oprogramowania do otwierania plików pdf.
 • Internetową rezerwację i zawarcie Umowy prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii. 
 • Czas trwania Umowy zawieranej przez Użytkownika z IntoSport za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży imprezy turystycznej jest zgodny z jej wybranymi i określonymi w toku procesu rezerwacji głównymi właściwościami usługi turystycznej, przez które należy rozumieć:
  • miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej;
  • rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony – o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu;
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu; d) liczbę i rodzaj posiłków;
  • szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej;
  • informację, czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz – jeśli to możliwe – o przybliżonej liczebności grupy;
  • informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;
  • informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

§ 2 [koszty zawarcia Umowy]

1. Cena imprezy turystycznej, w tym wysokość ewentualnej zaliczki oraz wyraźnie wybranych przez Użytkownika, w toku procesu rezerwacji za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, usług dodatkowych:

 1. są podane w złotych polskich – PLN; lub w euro – EUR, w zależności od zakupionej przez

Użytkownika imprezy turystycznej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży;

 • zawierają podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej na dzień zawarcia Umowy stawce.
 • Wszelkie koszty związane z zakupem biletów ponad ceny prezentowane w Internetowym systemie sprzedaży wymagają udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży.
 • Cena imprezy turystycznej, jak i wysokość wyraźnie wybranych przez Użytkownika, w toku procesu rezerwacji, usług dodatkowych, podane w Internetowym systemie sprzedaży, są wiążące w chwili dokonywania przez Użytkownika zawarcia Umowy, przy czym mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w treści Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

§ 3 [konto Użytkownika i procedura zakupu]

 1. Użytkownik rezerwuje i zawiera Umowę w Internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Nadanie konta wymaga rejestracji, w tym w szczególności podania następujących danych: a) imienia i nazwiska;
 3. daty urodzenia;
 4. adresu zamieszkania;
 5. adresu poczty elektronicznej, który będzie loginem – identyfikatorem Użytkownika;
 6. numeru telefonu komórkowego, zapewniającego kontakt z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Użytkownika) i hasło.
 8. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie w Internetowym systemie sprzedaży zamówienia biletu i dokonanie płatności na rzecz IntoSport, w sposób przewidziany w Regulaminie oraz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

§ 4 [płatności]

 1. Płatność za zawarcie Umowy jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez IntoSport.
 2. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że naciśnięcie przez niego przycisku ZAPŁAĆ CAŁÓŚĆ TERAZ znajdującego się na stronie www.intosport.pl/, wiąże się z koniecznością zapłaty podanej tam ceny.
 3. Płatności za zarezerwowaną imprezę dokonuje się w ciągu 3 dni od chwili jej zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie, płatność zostanie anulowana.
 4. Użytkownik, który zawarł Umowę za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, otrzyma kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, dostarczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres podany przy rejestracji.

§ 5 [prawo odstąpienia]

 1. Użytkownik, który zawarł Umowę za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba, że doszło do negocjacji ustnych, na podstawie których została zawarta Umowa, lub które były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Użytkownika.  
 2. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży następuje poprzez złożenie IntoSport oświadczenia woli od odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, za pośrednictwem:
  • Internetowego systemu sprzedaży (online);
  • poczty elektronicznej, na adres kontakt@intosport.pl;
  • pisemnie, na adres IntoSport wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu, IntoSport niezwłocznie prześle Użytkownikowi, na trwałym nośniku, informację potwierdzającą otrzymanie oświadczenia złożonego w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, IntoSport uważa umowę za niezawartą.

§ 6 [zwroty środków pieniężnych wpłaconych na poczet imprezy turystycznej]

 1. Warunki oraz zasady zwrotu środków pieniężnych określają Ogólne Warunki Uczestnictwa. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika albo przez odpowiednią liczbę Uczestników na podstawie art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwroty środków pieniężnych dokonywane są poprzez wypłatę przez IntoSport na rzecz Użytkownika, wpłaconych przez niego środków pieniężnych na poczet imprezy turystycznej, zarezerwowanej i zakupionej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.

§ 7 [reklamacje]

 1. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży ma prawo składania reklamacji dotyczących błędnego działania systemu, braku realizacji lub niepełnej realizacji zakupionej usługi turystycznej.
 2. Reklamacje należy składać:
  • online za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży,
  • pocztą elektroniczną, pod adresem kontakt@intosport.pl,
  • pisemnie, pod adresem IntoSport wskazanym w § 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt, numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy oraz przyczyny złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie zawiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany w § 3 ust. 2 lit. c) Regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym pod adres elektroniczny zgodnie z § 3 ust. 2 lit. d) Regulaminu.
 6. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust.5 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 8 [dane osobowe]

 1. IntoSport zapewnia Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w Internetowym systemie sprzedaży IntoSport (https://www.introsport.pl) jest IntoSport Sp. z o. o. 
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:  
 4. w formie elektronicznej (mailowo): kontakt@intosport.pl,
 5. w formie pisemnej na adres: IntoSport, al. 29 listopada 130/423, 31-406 Kraków.
 6. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży oferowanych przez IntoSport usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji Umowy. 
 8. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu Internetowego systemu sprzedaży IntoSport (https://www.intosport.pl/) oraz podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu stanowiącym prawnie uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora, może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.
 10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
 11. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 12. Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji, zbierane będą dane w postaci plików cookie, które służyć będą w celu identyfikacji Użytkownika oraz analizowania sposobu korzystania przez niego z Internetowego systemu sprzedaży.
 13. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

§ 9 [postanowienia końcowe]

 1. IntoSport nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika.
 2. IntoSport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych.
 3. IntoSport nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta Użytkownika.
 4. IntoSport zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez IntoSport, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Internetowym systemie sprzedaży. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie usług przez IntoSport przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Użytkownika wiążące, o ile wyrazi on zgodę na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy IntoSport oraz Użytkownikiem, który dokonał rezerwacji i zakupu usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie, chyba, że Użytkownik w ww. terminie złoży oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Umowa z Użytkownikiem nie ulega rozwiązaniu także w przypadku skorzystania przez niego z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada charakterowi świadczonej usługi.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.