Warunki uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa zwane dalej: Umowa obozu

zawarta w Krakowie pomiędzy:

IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadającym zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadającym gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr COR462174, wydaną przez WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group.

oraz 

Uczestnikiem”; którego dane osobowe zostały podanej w toku procesu rezerwacji za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest wyjazd odbywający się w miejscu i terminie wybranym i określonym w toku procesu rezerwacji dokonywanym za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży (dalej: „Obóz”).
 2. Organizator zobowiązuje się i oświadcza, że Obóz, będący imprezą turystyczną, zostanie zorganizowany z uwzględnieniem poniższych zasad: Umowy:
 1. Postanowienia Umowy wskazane w ust. 2.1 do 2.10 powyżej nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 8 Umowy oraz w razie istotnych zmian Umowy mających miejsce przed rozpoczęciem Obozu związanych z:
  1. Zmuszeniem Organizatora do zmiany głównych właściwości Obozu wskazanych w ust. 2.1 do 2.6 powyżej;
  2. Niemożności spełniania specjalnych wymagań Uczestnika w zakresie jego potrzeb żywieniowych (diety) wskazanych w 2.18 powyżej;
  3. Zaproponowaniem podwyższenia kosztów Obozu w wysokości przekraczającej 8% całkowitej Ceny oraz opłat dodatkowych zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy.
 2. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, na trwałym nośniku podając informację o:
  1. Istotnych zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na całkowitą Cenę i opłaty dodatkowe;
  2. Możliwości poinformowania Organizatora przez Uczestnika na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu o tym, że:
 3. przyjmuje proponowaną istotną zmianę Umowy w rozumieniu ust. 4 niniejszego paragrafu albo
 1. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia odstępnego, wskazanego w ust. 2.10. powyżej albo
 2. odstępuje od Umowy przyjmując zaoferowaną mu zastępczą imprezę turystyczną w myśl ust. 4.4 poniżej;
 3. Odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia odstępnego w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie, o którym mowa w ust. 4.2;
 1. Zaoferowanej zastępczej imprezie turystycznej w zamian za Obóz, o tej samej lub wyższej jakości co Obóz, oraz jej cenie.
 2. W przypadku, gdy istotne zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Obozu lub zastępczej imprezy turystycznej, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny oraz opat dodatkowych.
 3. W przypadkach określonych w ust. 4.2.2 oraz 4.3 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu wszystkich wniesionych wpłat na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 4. Umowa uprawnia do wzięcia udziału w Obozie, poza Uczestnikiem, także osoby wskazane przez niego w toku procesu rezerwacji, dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.

§ 2. Oświadczenia i zobowiązania Stron

 1. Organizator oświadcza, że:
  1. posiada stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Obozu;
  2. zapewniany przez niego sprzęt sportowy wykorzystywany podczas Obozu jest sprawny i dopuszczony do użytku.
 2. Uczestnik oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania (m.in. zdrowotne) dla jego uczestnictwa w Obozie.
 3. Organizator zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia Uczestnikowi noclegów w Ośrodku;
  2. zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki;
  3. zapewnienia stosownej wykwalifikowanej kadry;
  4. zapewnienia Uczestnikowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 10 000 PLN (dotyczy wyjazdów w Polsce i za granicą) oraz kosztów leczenia 100 000 PLN (dotyczy wyjazdów zagranicznych)
  5. udzielenia, w czasie trwania imprezy turystycznej, pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. posiadania odpowiedniego wyposażenia (w tym w pełni sprawnego i przystosowanego sprzętu sportowego), lub środków finansowych niezbędnych do jego zakupu lub wypożyczenia;
  2. niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub osób przez niego wskazanych o stwierdzeniu w trakcie Obozu wadliwego wykonywania Umowy;
  3. pokrycia szkód w mieniu Organizatora, innych Uczestników lub osób trzecich, powstałych w trakcie trwania Obozu z winy Uczestnika lub w wyniku działań wskazanych w § 1 ust. 7 osób, którym winy przypisać nie można;
  4. uiszczenia Ceny Obozu w wysokości i w sposób określony w § 3 ust. 1 Umowy;
  5. uiszczenia Opłat dodatkowych za Obóz w wysokości i sposób określony w § 3 ust. 7 Umowy;
  6. stawienia się w Ośrodku w terminie podanym przez Organizatora.

§ 3. Cena

 1. W zamian za uczestnictwo Uczestnika oraz wskazanych w § 1 ust. 7 osób w Obozie, Uczestnik zapłaci Organizatorowi kwotę odpowiednio w PLN albo EUR, w wysokości określonej w toku procesu rezerwacji, dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
 2. Cena obejmuje:
  1. liczbę noclegów w Ośrodku wskazaną za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży;
  2. szkolenie narciarskie dla wybranej grupy wiekowej zgodne z ofertą na stronie (jeśli występuje w programie imprezy)
  3. koszty realizacji programu Obozu;
  4. wynagrodzenie Organizatora oraz zapewnianej przez niego kadry;
  5. koszty objęcia Uczestnika grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (NNW 10 000 PLN oraz KL 100 000 PLN)
 3. Dodatkowymi kosztami, ponad kwotę wskazaną w ust. 1, które Uczestnik powinien ponieść w związku z jego uczestnictwem w Obozie są:
 1. Opłata klimatyczna w wysokości określonej przez władze lokalne miejsca pobytu;
 2. Opłata w gotówce za wybrany karnet (opcjonalnie) według oficjalnej stawki na sezon narciarski 2023/2024;
 3. Opłata w gotówce za dodatkowe (opcjonalne) grupowe szkolenie narciarskie dla osób spoza wskazanej dla danego wydarzenia grupy wiekowej dla której cena obejmuje koszty szkolenia, w wysokości oraz w wymiarze godzinowym wskazanym w Internetowym systemie sprzedaży, odpowiednio za dziecko lub za osobę dorosłą, w przypadku, gdy Uczestnik dokonał zapisu na wybrany rodzaj szkolenia.
 4. Płatność odbywać się będzie przelewem na rachunek bankowy:
 1. EURO: 37 1140 2004 0000 3512 0710 3148  mBank (obowiązuje przelicznik kwoty z € na PLN według oficjalnego kursu NBP z dnia wysłania przelewu).
 2. PLN: 44 1140 2004 0000 3702 7821 5501 mBank

5. Płatność odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. I rata w  wysokości określonej w toku procesu rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży za jednego Uczestnika, uiszczana do 3 dni od dokonania rezerwacji ;
 2. II rata w wysokości oraz terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu, określonych w toku procesu rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, tytułem reszty Ceny określonej w ust. 1 powyżej.
 3. Opłaty dodatkowe wskazane w ust. 3 zostaną uiszczone przez Uczestnika w pierwszym dniu pobytu na Obozie, podczas zebrania organizacyjnego lub w innym wskazanym przez Organizatora terminie.

6. Brak dokonania przez Uczestnika wpłat w terminach podanych w ust. 5.1 i 5.2 powyżej uznaje się za rezygnację z Obozu lub szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnej zmiany warunków Umowy w zakresie podwyższenia Ceny oraz opłat dodatkowych wskazanych ust. 1 i ust. 4, będącej następstwem:

 1. zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 2. zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Obozu, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 3. zmiany kursów walut mających wpław na koszty organizacji Obozu

pod warunkiem, iż zmiana nastąpiła co najmniej 20 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu oraz pisemnego poinformowania Uczestnika o podwyższeniu Ceny i opłat dodatkowych, wraz z uzasadnieniem podwyżki oraz wskazaniem sposobu jej obliczenia.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo obniżenia Ceny oraz opłat dodatkowych proporcjonalnie do obniżenia kosztów wskazanych w ust. 7, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Obozu. W tym przypadku Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste oraz udokumentowane koszty obsługi.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych niniejszą Umową;
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu Umowy:
 1. Jeżeli Uczestnik poinformuje, że którakolwiek z usług objętych Umową nie jest wykonywana zgodnie z jej zapisami, Organizator usuwa niezgodność w rozsądnym terminie, wyznaczonym mu przez Uczestnika, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług, których one dotyczą;
 2. Jeżeli Organizator w czasie trwania Obozu nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część Obozu, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Umowy odpowiednie świadczenia zastępcze, chyba, że Uczestnik je odrzuci z powodu jego nieporównywalności z przedmiotem Umowy albo z powodu nieodpowiedniości przyznanej Uczestnikowi obniżki Ceny, zgodnie z ust. 2 poniżej;
 3. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z Umową, Organizator zapewnia powrót Uczestnikowi do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami;
 4. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator poniesie koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do Ośrodka, przez okres do 3 nocy. Okres zakwaterowania w wymiarze 3 nocy nie ma zastosowania w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Obozu;
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Uczestnika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Uczestnik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych wskazanych w ust. 1.3 powyżej, jest niższa od jakości usługi określonej w programie Obozu, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie Ceny wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
 7. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych wskazanych w ust. 1.3 powyżej lub Uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 1.3, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.
 8. W przypadku, gdy Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika zgodnie z ust. 1.2, Uczestnik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.
 9. W przypadku, gdy usunięcie niezgodności z Umową jest niemożliwe lub wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, Uczestnik może żądać obniżenia Ceny i naprawienia poniesionej szkody.
 10. Uczestnikowi przysługuje obniżka Ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność z Umową, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
 11. Organizator niezależnie od postanowień ust. 1 do 6 powyżej, niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w ust. 1.5 powyżej, polegającej w szczególności na udzieleniu:
 1. odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
 2. uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 1.3 powyżej, przy czym Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

3. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności z Umową, wypłacane przez Organizatora niezwłocznie, z wyjątkiem poniższych okoliczności: 

 1. Niezgodność z Umową wynika z wyłącznego działania lub zaniechania Uczestnika lub osób wskazanych w § 1 ust. 7 Umowy;
 2. Wyłącznej winy osoby trzeciej, niezwiązanej z wykonywaniem usług objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 3. Niezgodność z Umową została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą.

4. Odpowiedzialność Organizatora, o której mowa w niniejszym paragrafie Umowy, zostaje ograniczona w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności:

 1. W przypadku, gdy międzynarodowe konwencje wiążące UE ograniczają zakres lub warunki wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia Uczestnikowi przez dostawcę usługi objętej Umową, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora;
 2. W pozostałym niż w ust. 9.1 powyżej zakresie do trzykrotności Ceny wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa Organizatora.
 3. W przypadku gdy niezgodność z Umową istotnie wpływa na realizację Obozu, a Organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, wówczas Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy bez zapłaty odstępnego.

§ 5 Odstąpienie od Umowy

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Obozu, przy czym, gdy ww. odstąpienie nastąpi po upływie terminu wskazanego w § 1 ust. 2.10 Umowy, wówczas Uczestnik zapłaci Organizatorowi odstępne w wysokości wskazanej w przedmiotowym postanowieniu umownym, mając na uwadze. że wysokość przedmiotowej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej uiszczanej przez Uczestnika Obozu jest zależna od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem Obozu doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów przez Organizatora, wynosząc odpowiednio:
 1. 30% zapłaconej ceny określonej § 3 Umowy przez Uczestnika, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Obozu;
 2. 50% zapłaconej ceny określonej § 3 Umowy przez Uczestnika, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Obozu;
 3. 70% zapłaconej ceny określonej § 3 Umowy przez Uczestnika, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Obozu,
 4. 90% zapłaconej ceny określonej § 3 Umowy przez Uczestnika, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył później niż 7 dni przed rozpoczęciem Obozu,

przy czym Organizator pobiera odstępne poprzez potrącenie z wpłaty dokonanej przez Uczestnika.

2. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Obozu bez zapłaty odstępnego, w przypadku wystąpienia w miejscu organizowania Obozu lub w jego najbliższym sąsiedztwie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację Obozu lub przewóz podróżnych do ww. miejsca. W takim przypadku Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawarcia Umowy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

3. Organizator może rozwiązać Umowę turystyczną i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawarcia Umowy Uczestnikowi, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

 1. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Obozie, jest mniejsza niż minimalna liczba wskazana w § 1 ust. 2.9 Umowy, a Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w powyższym postanowieniu umownym;
 2. Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie, przed rozpoczęciem Obozu.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu wpłat na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania.

5. Odstąpienie od Umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2022 poz. 511) lub rozwiązanie przez Organizatora Umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie Umowy pozostaje w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez Uczestnika/ów o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez Organizatora, chyba, że Uczestnik/cy wyrazili zgody na otrzymanie od Organizatora turystyki w zamian vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika albo odpowiednią liczbę Uczestników, na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub rozwiązania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz nie wydania Uczestnikowi/om vouchera, Organizator złoży wniosek o udzielenie wypłaty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu, na rzecz Uczestnika/ów środków pieniężnych wpłaconych Organizatorowi na poczet imprezy turystycznej.

7. W takim przypadku, Uczestnik albo odpowiednia liczba Uczestników wskazanych w ust. 6 powyżej, na rzecz którego/ych ma zostać dokonana wypłata, o którą ubiega się Organizator, składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Funduszu wniosek o wypłatę na jego rzecz, o czym Fundusz informuje Organizatora.

8. Warunkiem wypłaty środków pieniężnych jest otrzymanie przez Fundusz wniosków Organizatora oraz Uczestnika/ów i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych w nich zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków, biorąc pod uwagę dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków.

9. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz Uczestnika/ów, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od Organizatora turystyki wpłat, o których mowa w art. 15ka ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

10. W przypadku złożenia przez Organizatora oraz Uczestnika/ów wniosku o wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również po jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36 ust. 2, termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, uznaje się za zachowany, w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez Fundusz.

11. W przypadku, gdy wpłaty Uczestnika albo odpowiedniej liczby Uczestników dokonane zostały w walucie innej niż polska, kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej, z zastosowaniem kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639).

§ 6. Pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz podróżnych

Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) IntoSport sp. z o.o. z siedzibą przy al. 29 listopada 130/423, 31-406 Kraków działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 21523 potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

 • pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
 • pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
 • pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz podróżnych nr COR462174 wystawionej przez: WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
 1. Gwarancja ubezpieczenia jest ważna w okresie od dnia 11.12.2023 do dnia 10.12.2024 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne* zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.
 2. Suma gwarancyjna wynosi: 98 246 złotych co stanowi równowartość kwoty 21 000EUR
 3. Oryginał gwarancji/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza* znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 4. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
 5. Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 6. kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 7. kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 8. oświadczenie podróżnego:
 9. stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
 10. zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
 11. W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
 12. IntoSport sp. z o.o. potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

§ 7. Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej jeśli możliwe jest użycie hiperłącza

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo IntoSport sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo IntoSport sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo IntoSport sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. IntoSport sp. z o.o. wykupił w WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group gwarancję ubezpieczeniową  turystyczną o numerze COR462174 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group.. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22A, telefon kontaktowy: 22 469 69 69, mail:kontakt@wiener.pl; jeżeli z powodu niewypłacalności IntoSport sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług. Dyrektywa(UE)2015/2302                                                                                                                            

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302]

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.