Warunki uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa zwane dalej: Umowa obozu

zawarta w Krakowie pomiędzy:

IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadającym zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadającym gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr 108.135.75.91, wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.

oraz 

Uczestnikiem”; którego dane osobowe zostały podanej w toku procesu rezerwacji za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.


§ 1. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest wyjazd odbywający się w miejscu i terminie wybranym i określonym w toku procesu rezerwacji dokonywanym za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży (dalej: „Obóz”).
 2. Organizator zobowiązuje się i oświadcza, że Obóz, będący imprezą turystyczną, zostanie zorganizowany z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. Uczestnikowi zapewnia się transport na trasie Kraków – miejsce organizacji Obozu, jednym z następujących środków transportu: autokar, przelot samolotem, zgodnie wyborem Uczestnika dokonanym w toku procesu rezerwacji za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży. Uczestnik może wybrać również transport własny;
  2. Uczestnik zostanie zakwaterowany w Ośrodku pod adresem wskazanym w toku dokonywania przez niego rezerwacji dokonywanym za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży;
  3. Wyżywienie Uczestnika zgodnie z wskazaniem za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży;
  4. Program Obozu obejmuje: profesjonalnie szkolenia sportowe dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Organizatora wraz z analizą video techniki danego Uczestnika, animacje (zajęcia) dodatkowe dla dzieci, a także pamiątkowe zdjęcia i materiały promocyjne Organizatora dla każdego Uczestnika;
  5. Ze względu na miejsce odbywania się Obozu komunikację Uczestnika z personelem hotelu ułatwia znajomość języka lokalnego w miejscu pobytu lub angielskiego, przy czym szkolenia narciarskie i animacje dla dzieci będą prowadzone w języku polskim;
  6. Ze względu na charakter Obozu szkolenie narciarskie oraz animacje dla dzieci nie są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;
  7. Organizator pobiera od Uczestnika zaliczkę na poczet ceny wskazanej w § 3 Umowy;
  8. Wszelkie koszty jakie Uczestnik jest zobowiązany ponieść w związku z jego uczestnictwem w Obozie zostały określone w § 3 Umowy.
  9. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Obozu, gdyby liczba zgłoszonych Uczestników nie przekroczyła liczby podanej Uczestnikowi za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży. Organizator powiadomi Uczestnika o odwołaniu Obozu z przyczyn wymienionych powyżej w terminie podanym Uczestnikowi za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, przed dniem rozpoczęcia Obozu wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy;
  10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Obozie najpóźniej na 14 dni przed dniem jego rozpoczęcia, za wniesieniem odstępnego w wysokości podanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
  11. Informacje dotyczące dokumentów podroży i poruszania się po krajach należących do Strefy Schengen dostępne są pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf;
  12. Informacje dotyczące warunków formalnych celem uzyskania świadczeń zdrowotnych przez Uczestnika w kraju członkowskim UE będącym miejscem Obozu dostępne są pod poniższym adresem: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_pl.htm;
  13. Organizatorem Obozu jest IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadającym zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018, telefon kontaktowy: +48 792 338 689 oraz +48 606 331 212, email: kontakt@intosport.pl.
  14. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Pan Konrad Panuś, telefon kontaktowy: +48 792 338 689 oraz Pan Wojciech Siudut, telefon kontaktowy: +48 606 331 212;
  15. Organizator zapewnienia Uczestnikowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 10 000 PLN (dotyczy wyjazdów w Polsce i za granicą) oraz kosztów leczenia 100 000 PLN (dotyczy wyjazdów zagranicznych), oświadczając, że posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr 10.81.357.591 wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.;
  16. Podmiotem zapewniającym ochronę w razie niewypłacalności Organizatora jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, telefon kontaktowy: +48 22 555 00 00;
  17. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Obozie wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy uprawnienia, nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pod warunkiem przejęcia przez ww. osobę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Przeniesienie uprawnień nie wiąże się z wniesieniem opłaty szczególnej, przy czym za uiszczenie ceny i dodatkowych kosztów wskazanych w § 3 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy Uczestnik oraz osoba przejmująca jego uprawienia wynikające z Umowy odpowiadają solidarnie wobec Organizatora;
  18. Organizator przyjmie wymagania specjalne danego Uczestnika dotyczące jego wymogów żywieniowych (diety) pod warunkiem zgłoszenia ich Organizatorowi nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia;
  19. W przypadku powstania sporów z Uczestnikiem, wynikających zawarcia Umowy, Organizator będzie najpierw dążył do ich rozwiązania z zastosowaniem metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), oraz odpowiednio podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym podlega przedsiębiorca turystyczny, oraz na temat platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1);
  20. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie Obozu;
  21. Bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat uczestnicząca w Obozie, zgodnie z ust. 4 poniżej lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę zakwaterowaną w Ośrodku, niepozostającą pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 792 338 689 oraz +48 606 331 212;
 3. Postanowienia Umowy wskazane w ust. 2.1 do 2.10 powyżej nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 8 Umowy oraz w razie istotnych zmian Umowy mających miejsce przed rozpoczęciem Obozu związanych z:
  1. Zmuszeniem Organizatora do zmiany głównych właściwości Obozu wskazanych w ust. 2.1 do 2.6 powyżej;
  2. Niemożności spełniania specjalnych wymagań Uczestnika w zakresie jego potrzeb żywieniowych (diety) wskazanych w 2.18 powyżej;
  3. Zaproponowaniem podwyższenia kosztów Obozu w wysokości przekraczającej 8% całkowitej Ceny oraz opłat dodatkowych zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy.
 4. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, na trwałym nośniku podając informację o:
  1. Istotnych zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na całkowitą Cenę i opłaty dodatkowe;
  2. Możliwości poinformowania Organizatora przez Uczestnika na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu o tym, że:
 1. przyjmuje proponowaną istotną zmianę Umowy w rozumieniu ust. 4 niniejszego paragrafu albo
 2. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia odstępnego, wskazanego w ust. 2.10. powyżej albo
 3. odstępuje od Umowy przyjmując zaoferowaną mu zastępczą imprezę turystyczną w myśl ust. 4.4 poniżej;
 1. Odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia odstępnego w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie, o którym mowa w ust. 4.2;
 2. Zaoferowanej zastępczej imprezie turystycznej w zamian za Obóz, o tej samej lub wyższej jakości co Obóz, oraz jej cenie.
 3. W przypadku, gdy istotne zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Obozu lub zastępczej imprezy turystycznej, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny oraz opat dodatkowych.
 4. W przypadkach określonych w ust. 4.2.2 oraz 4.3 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu wszystkich wniesionych wpłat na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. Umowa uprawnia do wzięcia udziału w Obozie, poza Uczestnikiem, także osoby wskazane przez niego w toku procesu rezerwacji, dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
 6. Jeśli nie wskazano inaczej, postanowienia Umowy odnoszące się do uprawnień i obowiązków uczestnika (w tym usług objętych Ceną) znajdują zastosowanie również do 

§ 2. Oświadczenia i zobowiązania Stron

 1. Organizator oświadcza, że:
  1. posiada stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Obozu;
  2. zapewniany przez niego sprzęt sportowy wykorzystywany podczas Obozu jest sprawny i dopuszczony do użytku.
 2. Uczestnik oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania (m.in. zdrowotne) dla jego uczestnictwa w Obozie.
 3. Organizator zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia Uczestnikowi noclegów w Ośrodku;
  2. zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki;
  3. zapewnienia stosownej wykwalifikowanej kadry;
  4. zapewnienia Uczestnikowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 10 000 PLN (dotyczy wyjazdów w Polsce i za granicą) oraz kosztów leczenia 100 000 PLN (dotyczy wyjazdów zagranicznych)
  5. udzielenia, w czasie trwania imprezy turystycznej, pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. posiadania odpowiedniego wyposażenia (w tym w pełni sprawnego i przystosowanego sprzętu sportowego), lub środków finansowych niezbędnych do jego zakupu lub wypożyczenia;
  2. niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub osób przez niego wskazanych o stwierdzeniu w trakcie Obozu wadliwego wykonywania Umowy;
  3. pokrycia szkód w mieniu Organizatora, innych Uczestników lub osób trzecich, powstałych w trakcie trwania Obozu z winy Uczestnika lub w wyniku działań wskazanych w § 1 ust. 7 osób, którym winy przypisać nie można;
  4. uiszczenia Ceny Obozu w wysokości i w sposób określony w § 3 ust. 1 Umowy;
  5. uiszczenia Opłat dodatkowych za Obóz w wysokości i sposób określony w § 3 ust. 7 Umowy;
  6. stawienia się w Ośrodku w terminie podanym przez Organizatora.

§ 3. Cena

 1. W zamian za uczestnictwo Uczestnika oraz wskazanych w § 1 ust. 7 osób w Obozie, Uczestnik zapłaci Organizatorowi kwotę odpowiednio w PLN albo EUR, w wysokości określonej w toku procesu rezerwacji, dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
 2. Cena obejmuje:
  1. liczbę noclegów w Ośrodku wskazaną za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży;
  2. koszty realizacji programu Obozu;
  3. wynagrodzenie Organizatora oraz zapewnianej przez niego kadry;
  4. koszty objęcia Uczestnika grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (NNW 10 000 PLN oraz KL 100 000 PLN).
 3. Dodatkowymi kosztami, ponad kwotę wskazaną w ust. 1, które Uczestnik powinien ponieść w związku z jego uczestnictwem w Obozie są:
 1. Opłata klimatyczna w wysokości określonej przez władze lokalne miejsca pobytu;
 2. Opłata w gotówce za wybrany karnet (opcjonalnie) według oficjalnej stawki na sezon narciarski 2020/2021;
 3. Opłata w gotówce za dodatkowe (opcjonalne) grupowe szkolenie narciarskie w wysokości oraz w wymiarze godzinowym wskazanym w Internetowym systemie sprzedaży, odpowiednio za dziecko lub za osobę dorosłą, w przypadku, gdy Uczestnik dokonał zapisu na wybrany rodzaj szkolenia.
 1. Płatność odbywać się będzie przelewem na rachunek bankowy:
 1. EURO: 27 1050 1445 1000 0090 3231 0147  ING Bank Śląski (obowiązuje przelicznik kwoty z € na PLN według oficjalnego kursu NBP z dnia wysłania przelewu).
 2. PLN: 49 1050 1445 1000 0090 3231 0139  ING Bank Śląski 

5. Płatność odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. I rata stanowiąca zaliczkę, w wysokości określonej w toku procesu rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży za jednego Uczestnika, uiszczana w dniu zawarcia Umowy;
 2. II rata w wysokości oraz terminie określonych w toku procesu rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży, tytułem reszty Ceny określonej w ust. 1 powyżej.
 3. Opłaty dodatkowe wskazane w ust. 3 zostaną uiszczone przez Uczestnika w pierwszym dniu pobytu na Obozie, podczas zebrania organizacyjnego lub w innym wskazanym przez Organizatora terminie.

6. Brak dokonania przez Uczestnika wpłat w terminach podanych w ust. 5.1 i 5.2 powyżej uznaje się za rezygnację z Obozu lub szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnej zmiany warunków Umowy w zakresie podwyższenia Ceny oraz opłat dodatkowych wskazanych ust. 1 i ust. 4, będącej następstwem:

 1. zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 2. zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Obozu, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 3. zmiany kursów walut mających wpław na koszty organizacji Obozu

pod warunkiem, iż zmiana nastąpiła co najmniej 20 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu oraz pisemnego poinformowania Uczestnika o podwyższeniu Ceny i opłat dodatkowych, wraz z uzasadnieniem podwyżki oraz wskazaniem sposobu jej obliczenia.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo obniżenia Ceny oraz opłat dodatkowych proporcjonalnie do obniżenia kosztów wskazanych w ust. 7, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Obozu. W tym przypadku Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste oraz udokumentowane koszty obsługi.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych niniejszą Umową;
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu Umowy:
 1. Jeżeli Uczestnik poinformuje, że którakolwiek z usług objętych Umową nie jest wykonywana zgodnie z jej zapisami, Organizator usuwa niezgodność w rozsądnym terminie, wyznaczonym mu przez Uczestnika, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług, których one dotyczą;
 2. Jeżeli Organizator w czasie trwania Obozu nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część Obozu, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Umowy odpowiednie świadczenia zastępcze, chyba, że Uczestnik je odrzuci z powodu jego nieporównywalności z przedmiotem Umowy albo z powodu nieodpowiedniości przyznanej Uczestnikowi obniżki Ceny, zgodnie z ust. 2 poniżej;
 3. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z Umową, Organizator zapewnia powrót Uczestnikowi do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami;
 4. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator poniesie koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do Ośrodka, przez okres do 3 nocy. Okres zakwaterowania w wymiarze 3 nocy nie ma zastosowania w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Obozu;
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Uczestnika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Uczestnik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych wskazanych w ust. 1.3 powyżej, jest niższa od jakości usługi określonej w programie Obozu, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie Ceny wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
 7. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych wskazanych w ust. 1.3 powyżej lub Uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 1.3, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.
 8. W przypadku, gdy Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika zgodnie z ust. 1.2, Uczestnik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.
 9. W przypadku, gdy usunięcie niezgodności z Umową jest niemożliwe lub wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, Uczestnik może żądać obniżenia Ceny i naprawienia poniesionej szkody.
 10. Uczestnikowi przysługuje obniżka Ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność z Umową, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
 11. Organizator niezależnie od postanowień ust. 1 do 6 powyżej, niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w ust. 1.5 powyżej, polegającej w szczególności na udzieleniu:
 1. odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
 2. uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 1.3 powyżej, przy czym Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

3. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności z Umową, wypłacane przez Organizatora niezwłocznie, z wyjątkiem poniższych okoliczności: 

 1. Niezgodność z Umową wynika z wyłącznego działania lub zaniechania Uczestnika lub osób wskazanych w § 1 ust. 7 Umowy;
 2. Wyłącznej winy osoby trzeciej, niezwiązanej z wykonywaniem usług objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 3. Niezgodność z Umową została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą.

4. Odpowiedzialność Organizatora, o której mowa w niniejszym paragrafie Umowy, zostaje ograniczona w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności:

 1. W przypadku, gdy międzynarodowe konwencje wiążące UE ograniczają zakres lub warunki wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia Uczestnikowi przez dostawcę usługi objętej Umową, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora;
 2. W pozostałym niż w ust. 9.1 powyżej zakresie do trzykrotności Ceny wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa Organizatora.
 3. W przypadku gdy niezgodność z Umową istotnie wpływa na realizację Obozu, a Organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, wówczas Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy bez zapłaty odstępnego.

§ 5. Odstąpienie od Umowy

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Obozu, przy czym, gdy ww. odstąpienie nastąpi po upływie terminu wskazanego w § 1 ust. 2.10 Umowy, wówczas Uczestnik zapłaci Organizatorowi odstępne w wysokości wskazanej w przedmiotowym postanowieniu umownym.
 2. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Obozu bez zapłaty odstępnego, w przypadku wystąpienia w miejscu organizowania Obozu lub w jego najbliższym sąsiedztwie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację Obozu lub przewóz podróżnych do ww. miejsca. W takim przypadku Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawarcia Umowy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 3. Organizator może rozwiązać Umowę turystyczną i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawarcia Umowy Uczestnikowi, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 1. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Obozie, jest mniejsza niż minimalna liczba wskazana w § 1 ust. 2.9 Umowy, a Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w powyższym postanowieniu umownym;
 2. Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie, przed rozpoczęciem Obozu.
 1. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu wpłat na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania.
 2. Odstąpienie od Umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2019 poz. 548) lub rozwiązanie przez Organizatora Umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie Umowy pozostaje w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez Uczestnika/ów o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez Organizatora, chyba, że Uczestnik/cy wyrazili zgody na otrzymanie od Organizatora turystyki w zamian vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika albo odpowiednią liczbę Uczestników, na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub rozwiązania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz nie wydania Uczestnikowi/om vouchera, Organizator złoży wniosek o udzielenie wypłaty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu, na rzecz Uczestnika/ów środków pieniężnych wpłaconych Organizatorowi na poczet imprezy turystycznej.
 4. W takim przypadku, Uczestnik albo odpowiednia liczba Uczestników wskazanych w ust. 6 powyżej, na rzecz którego/ych ma zostać dokonana wypłata, o którą ubiega się Organizator, składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Funduszu wniosek o wypłatę na jego rzecz, o czym Fundusz informuje Organizatora.
 5. Warunkiem wypłaty środków pieniężnych jest otrzymanie przez Fundusz wniosków Organizatora oraz Uczestnika/ów i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych w nich zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków, biorąc pod uwagę dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków.
 6. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz Uczestnika/ów, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od Organizatora turystyki wpłat, o których mowa w art. 15ka ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).
 7. W przypadku złożenia przez Organizatora oraz Uczestnika/ów wniosku o wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również po jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36 ust. 2, termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, uznaje się za zachowany, w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez Fundusz.
 8. W przypadku, gdy wpłaty Uczestnika albo odpowiedniej liczby Uczestników dokonane zostały w walucie innej niż polska, kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej, z zastosowaniem kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639).
 9. Uczestnik, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287), może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta ww. Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Uczestnika. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.