Regulamin Akademii Pływania IntoSport

§1 Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do wzięcia udziału w kursie pływania organizowanych przez „Akademię Pływania IntoSport” i wskazuje podstawowe zasady, które każdy uczestnik musi przestrzegać.
 2. Słowniczek pojęciowy:
  1. kurs – zajęcia organizowane przez „Akademia Pływania IntoSport” polegające na nauce pływania,
  1. uczestnik – osoba małoletnia biorąca udział zajęciach reprezentowana przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,,
  1. organizator –  Akademia Pływania IntoSport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP: 9452236786, REGON: 386528905, KRS: 0000849470,

§2 Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz ich odrabiania

 1. Kurs przeznaczony jest dla minimum trzech, a maksymalnie ośmiu osób, które spełniają wymagania wzięcia w nim udziału, przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 2. Uczestnicy akceptując niniejszy regulamin jednocześnie oświadczają iż są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w kursie.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi bezpieczeństwa podczas zajęć.
 4. Organizator odpowiada jedynie za szkody powstałe u uczestnika zajęć, które zostały spowodowane w drodze wykonywania postanowień umowy zawartej między stronami.
 5. Rozpoczęcie kursu następuje w dniu wskazanym w umowie zawartej między stronami i trwa do dnia wskazanym w umowie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego stroju umożliwiającego wzięcie udziału w zajęciach, w szczególności:
  1. strój kąpielowy przylegający do ciała
  1. czepek
  1. okulary pływackie
 8. Osoba prowadząca zajęcia jest uprawniona do usunięcia uczestnika z zajęć w każdym momencie gdy nie wykonuje jego poleceń, a w szczególności jeżeli stwierdzi iż stanowi on zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
 9. Kurs podzielony jest na dwie edycje: wiosenną i zimową.
 10. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach przewidzianych zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym przez organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie Active Now.
 11. Uczestnik w przypadku nieobecności na zajęciach, ma możliwość ich odrobienia po uprzednim zgłoszeniu swojej nieobecności w systemie ActiveNow (dostępnego na stronie: https://app.activenow.pl/users/sign_in) oraz łącznym spełnieniu poniższych przesłanek:
  1. zobowiązał się do odrobienia zajęć w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia swojej nieobecności w systemie AvtiveNow,
  1. wskazał dzień, godzinę oraz grupę w której zajęcia zostaną odrobione,
  1. nie został usunięty z zajęć przez osobę prowadzącą,
  1. nie przekroczył wskazanego w ust 11 limitu dopuszczającego odrobienie zajęć.
 12. Każdy uczestnik może odrobić maksymalnie 4 zajęcia w semestrze na zasadach przewidzianych w ust 10 w czasie trwania opłaconego kursu.
 13. Odrabianie zajęć jest możliwe od pierwszego spotkania uczestnika z osobą prowadzącą zajęcia.
 14. Odrabianie zajęć powinno odbywać się w ramach trwającego i opłaconego semestru chyba, że strony ustalą inny termin.
 15. Uczestnik jest obowiązany poinformować osobę prowadzącą zajęcia o każdej chorobie, która może mieć wpływ na realizację zajęć w basenie.

§3 Zasady płatności

 1. Pierwsze zajęcia dla Nowych Klientów (zajęcia próbne) są zwolnione z jakichkolwiek opłat.
 2. Wysokość opłaty za kolejne zajęcia w ramach kursu stanowi kwota wskazana przez strony, w umowie, płatna przelewem na wskazany przez organizatora.
 3. Płatność za kurs można uregulować w następujący sposób:
  1. z góry za cały semestr,
  1. wyjątkowo na podstawie indywidualnych ustaleń w ratach ustalonych w harmonogramie wpłat.
 4. Uczestnik zobowiązuje się dokonać wpłat w terminie wskazanym przez organizatora.
 5. W przypadku niedokonania wpłaty w czasie przekraczającym siedem dni od daty wskazanej w umowie organizator może nie dopuścić uczestnika do zajęć.

§4 Zasady odwoływania zajęć

 1. Organizator odwoła zajęcia z przyczyn od niego niezależnych i przeprowadzi je w innym wyznaczonym terminie lub zwróci uczestnikowi wynagrodzenie za odwołane zajęcia.
 2. Organizator odwoła zajęcia z powodu zaistnienia zjawiska wyższego takiego jak:
  1. epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego zachorowanie na COVID-19,
  1. epidemii innych niebezpiecznych chorób.
 3. Organizator w sytuacji wskazanej w ust 2 zwróci uczestnikowi wynagrodzenie za czas, w którym nie był wstanie brać czynnego udziału w zajęciach lub zaproponuje, za pisemną zgodą uczestnika, voucher uprawniający do skorzystania z przyszłych zajęć w wymiarze odpowiadającym odwołanym zajęciom.

§5 Zasady odstąpienia od umowy

 1. Uczestnik może w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty ostatnich zajęć danej edycji wyznaczonej w harmonogramie odstąpić od umowy.
 2. Oświadczenie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e mail: akademiaplywania@intosport.pl

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Pływania IntoSport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423,

NIP: 9452236786, REGON: 386528905, KRS: 0000849470W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik kontaktuje się z ich Administratorem:

 1. Mailowo: akademiaplywania@intosport.pl
  1. pisemnie na adres organizatora: al. 29 listopada 130/423, 31-406 Kraków
 2. Dane osobowe, które uczestnik dobrowolnie podaje Administrator tj. imię i nazwisko Opiekuna prawnego oraz Uczestnika, nr telefonu oraz adresu e-mail oraz zamieszkania opiekuna prawnego, przetwarza w związku z prawnie uzasadnionym interesem USŁUGODAWCY oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest odpowiednio w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu:
  1. realizacji umowy zawartej między stronami, niniejszego regulaminu oraz usług jego partnera Akademia Pływania IntoSport Sp. z o. o.;
  1. działań promocyjnych, dzięki którym USŁUGODAWCA sprzedaje swoje usługi.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji kursu, a następnie przez okres 30 dni po jego zakończeniu, nie dłużej jednak niż potrzeba realizacji umowy.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną cześć umowy o świadczenie usługi nauki pływania poprzez oznaczenie w check box zapoznania się z nim.
 2. Uczestnik otrzymuje treść umowy z Uczestnikiem na skrzynkę e-mail wskazaną w umowie.
 3. Wszelkie oświadczenia strony składają drogą elektroniczną na wskazane w umowie adresy e-mail, za potwierdzeniem zwrotnym ich odbioru przez drugą stronę.