Regulamin Akademii Pływania IntoSport 2023/2024

§1 Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do wzięcia udziału w kursie pływania organizowanych przez „Akademię Pływania IntoSport” i wskazuje podstawowe zasady, które każdy Uczestnik musi przestrzegać.
 2. Organizator na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  1. Kurs – zajęcia organizowane przez „Akademia Pływania IntoSport” polegające na nauce pływania;
  2. Organizator – Akademia Pływania IntoSport Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000849470, NIP: 9452236786, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 PLN, REGON: 386528905;
  3. Instruktor – osoba prowadząca w imieniu i na rzecz Organizatora kurs dla Uczestników w formie zajęć nauki pływania,
  4. Uczestnik – osoba małoletnia biorąca udział zajęciach reprezentowana przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. System Płatności – zewnętrzny system transakcyjny Tpay służący do dokonywania bezpiecznych płatności, w wybranej przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika formie płatności, należący do Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości: 5 494 980,00 PLN, REGON 300878437. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarejestrowana w Rejestrze Usług Płatniczych pod nr IP27/2014 oraz posiada status agenta rozliczeniowego, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 2 Zawarcie umowy na odległość

 1. W celu zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.), której przedmiotem jest kurs, pozwalający na czynny udział w zajęciach nauki pływania, opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) małoletniego Uczestnika powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz dokonać płatności za wybrany kurs w sposób wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacji treści niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez zaznaczenie check box’a w brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu”, co jest równoznaczne z zapoznaniem się opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika z jego postanowieniami oraz ze sposobem i warunkami świadczenia usług przez Organizatora polegających na prowadzeniu kursów nauki pływania, w szczególności przyjmuje do wiadomości, że Uczestnik musi być bezwarunkowo zdrowy i nie mieć żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w kursie.
 3. Strony zawierają niniejszą umową w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, na czas określony, który jest zdeterminowany czasem trwania wybranego przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika kursu nauki, prowadzonego przewidzianych zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie ActiveNow.
 4. Kurs organizowany jest w 2 (dwóch) edycje: wiosennej i zimowej, z wyjątkiem kursów rozpoczynających się w trakcie trwania roku szkolnego.
 5. Kurs przeznaczony jest dla minimum 3 (trzech), a maksymalnie 8 (ośmiu) osób, które spełniają wymagania wzięcia w nim udziału, przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 6. Do zapisów na kurs nauki pływania Uczestnika za pośrednictwem strony Organizatora www.intosport.pl, jak również do przeglądania aktualnej oferty świadczonych przez IntoSport Sp. z o. o. usług z zakresu aktywności fizycznej i sportu, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym (mobilnym);
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox wersja minimum 60.0, Opera wersja minimum 42.0, Google Chrome wersja minimum 70.0, Microsoft Edge) oraz oprogramowania do otwierania plików *.PDF;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi, w tym zapisu plików cookies niezbędnych do funkcjonowania strony Organizatora www.intosport.pl;
  5. posiadanie przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej e – mail.
 7. Niezależnie od ust. 6 powyżej, do korzystania z Serwisu wymagane są co najmniej: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 8. Uczestnik przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, korzystaniu ze strony Organizatora www.intosport.pl i jej funkcjonalności zobowiązuje się podawać dane, w tym dane osobowe, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, w poniżej podanym zakresie:
  1. Imię małoletniego Uczestnika
  2. Nazwisko małoletniego Uczestnika;
  3. Data urodzenia (RRRR-MM-DD) małoletniego Uczestnika;
  4. Imię opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
  5. Nazwisko opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
  6. Numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
  7. Adres poczty elektronicznej (e – mail) opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika,
  8. adres zamieszkania ww. osób (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 9. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub błędnych, odpowiedzialność w tym zakresie, w tym za skutki prawne tak podjętych działań, spoczywa na opiekunie prawnym (przedstawicielu ustawowym) małoletniego Uczestnika.
 10. Uczestnik przy korzystaniu ze strony Organizatora www.intosport.pl i jej funkcjonalności zobowiązuje się:
  1. nie zamieszczać na stronie Organizatora www.intosport.pl treści bezprawnych, w szczególności powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, sceny obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, nawołujących do przemocy, materiałów o tematyce rasistowskiej, naruszających prawo do prywatności, naruszających dobra osobiste podmiotów trzecich, zawierających materiały chronione prawami innych podmiotów – bez zgody tych uprawnionych podmiotów;
  2. nie korzystać ze strony Organizatora www.intosport.pl w sposób zaburzający jej prawidłowe funkcjonowanie i w sposób naruszający rozsądnie uzasadnione interesy i dobra osobiste podmiotów trzecich oraz Organizatora;
  3. nie ingerować w elementy strony Organizatora www.intosport.pl, jej zawartość i elementy techniczne;
  4. korzystać ze strony Organizatora www.intosport.pl w sposób, który nie będzie uciążliwy dla innych jej Uczestników, w tym Uczestników.
 1. Jakakolwiek ingerencja w stronę Organizatora www.intosport.pl, a w szczególności w jej funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, a w razie ingerencji noszącej cechy przestępstwa, także pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter sieci Internet korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z ryzykiem pozyskania jego danych osobowych przez podmioty nieuprawnione i w celu minimalizacji ryzyka takiego naruszenia i ograniczenia zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną powinien stosować powszechnie przyjęte w tym zakresie zasady ostrożności, środki techniczne minimalizujące te ryzyka, w tym przykładowo oprogramowanie antywirusowe. Z tego względu szczególnie istotne jest także zachowanie w poufności danych dostępowych do Konta Klienta.
 3. Organizator nie odpowiada za niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze strony Organizatora www.intosport.pl i nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby korzystania ze strony Organizatora www.intosport.pl, czy komunikacji z nią z tych przyczyn.
 4. Zapisy na kursy nauki pływania prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Organizator w maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe przypadki działania siły wyższej, przerwy w działaniu strony Organizatora www.intosport.pl, wynikłe z awarii, braku dostępności i wadliwego działania systemów teleinformatycznych będących poza kontrolą Organizatora, niekompatybilność Internetowego serwisu sprzedaży z infrastrukturą techniczną Uczestnika, działania podmiotów trzecich, a także koniecznych przerw technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Organizatora www.intosport.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e – mail wskazany przez Uczestnika w trakcie zapisu na poszczególny kurs nauki pływania za pośrednictwem strony Organizatora www.intosport.pl oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e – mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Uczestnika strony Organizatora www.intosport.pl powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych, w tym danych osobowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp danych osobowych małoletniego Uczestnika lub jego opiekuna prawnego (podanych na stronie Organizatora www.intosport.pl w wyniku niedochowania zasad ostrożności.

§3 Zasady płatności

 1. Wysokość opłaty za zajęcia w ramach kursu stanowi kwota wskazana w chwili dokonywania zapisu na kurs, akceptacji treści niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony Organizatora www.intosport.pl, płatna jest rzecz organizatora w sposób wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Opłaty za uczestnictwo w danym kursie nauki pływania prowadzonym przez Organizatora:
  1. podane są w złotych polskich (PLN);
  2. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy w sposób wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu;
  3. podane na stronie Organizatora www.intosport.pl są wiążące w chwili dokonywania przez Uczestnika płatności za wybrany kurs, w ramach ustalonego harmonogramu realizacji oferowanego kursu.
 3. Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w wybranym przez Uczestnika kursie ponad wysokość opłat wskazanych w ust. 2, wymagają udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika.
 4. Płatności dokonuje się według wyboru opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika przelewem bezpośrednio na numer rachunku bankowego Organizatora 18 1140 2004 0000 3102 8040 1091 albo z wykorzystaniem Serwisu Płatności – Tpay, zaakceptowanego przez Organizatora, to jest po automatycznym przekierowaniu Uczestnika ze strony Organizatora www.intosport.pl na zewnętrzną stronę internetową, stanowiącą serwis transakcyjny, na której potwierdza się imię i nazwisko osoby dokonującej opłaty i wybiera formę płatności, a następnie dokonuje akceptacji płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz”.
 1. Po dokonaniu skutecznej transakcji płatniczej, na adres poczty elektronicznej e – mail podany podczas dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu Płatności, wysyłane jest automatyczne potwierdzenie jej dokonania.
 2. Uczestnik dokonujący płatności na stronie Organizatora www.intosport.pl, za pośrednictwem Serwisu Płatności, otrzymuje fakturę, na następcze żądanie zgłoszone w trakcie dokonywania płatności opłaty za wybrany kurs nauki pływania prowadzonego przez Organizatora wraz z przedłożeniem otrzymanego elektronicznego potwierdzenia dokonania transakcji płatniczej z Serwisu Płatności, w siedzibie Organizatora, zgłoszone nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano rzeczonej transakcji.
 3. Płatność za wybrany kurs można uregulować w następującej formie:
  1. z góry za całą edycję wybranego kursu najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed pierwszymi zajęciami odbywającymi się w danej edycji;
  2. w ratach, po dokonaniu uprzednich indywidualnych ustaleń co do harmonogramu ich spłat.
 4. W przypadku niedokonania spłaty danej raty w ciągu 7 (siedmiu) kolejnych dni po upływie terminu spłaty poszczególnej raty, wynikającego ustalonego harmonogramu spłat rat, Organizator może do momentu uregulowana zaległej należności nie dopuścić Uczestnika do zajęć.

§4 Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz ich odrabiania

 1. Uczestnikiem kursu nauki pływania prowadzonego przez Organizatora może być wyłącznie osoba zdrowa oraz nie mającą żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w kursie pływania.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi bezpieczeństwa podczas zajęć.
 3. Organizator odpowiada jedynie za szkody, w tym szkody na osobie, powstałe u Uczestnika zajęć, które zostały spowodowane nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie kursu, następuje w dniu wskazanym w ustalonym harmonogramie wybranego kursu nauki pływania.
 5. Uczestnik jest zobowiązany wykonywać polecenia Instruktora celem zapewnienia mu bezpieczeństwa i osiągnięcia pozytywnych rezultatów nauki pływania.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego stroju umożliwiającego wzięcie udziału w zajęciach, w szczególności:
  1. strój kąpielowy przylegający do ciała;
  2. czepek;
  3. okulary pływackie.
 1. Instruktor jest uprawniony do usunięcia uczestnika z zajęć w każdym momencie, gdy nie wykonuje jego poleceń, a w szczególności, jeżeli stwierdzi, że stanowi on zagrożenie dla innych Uczestników zajęć.
 2. Kurs odbywa się w 2 (dwóch) edycjach: wiosennej i zimowej, z wyjątkiem kursów rozpoczynających się w trakcie trwania roku szkolnego.
 3. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach przewidzianych zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie ActiveNow.
 4. Uczestnik w przypadku nieobecności na zajęciach, ma możliwość ich odrobienia po uprzednim zgłoszeniu swojej nieobecności w systemie ActiveNow, dostępnego na stronie: https://app.activenow.pl/users/sign_in, oraz łącznym spełnieniu poniższych przesłanek:
  1. zobowiązał się do odrobienia zajęć w ramach trwającej i opłaconej edycji;
  2. wskazał dzień, godzinę oraz grupę, w której zajęcia zostaną odrobione;
  3. nie został usunięty z zajęć przez Instruktora;
  4. nie przekroczył wskazanego w ust 11 poniżej maksymalnego limitu liczby zajęć, które Uczestnik może odrobić na zasadach i w trybie określonym 10 – 14 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik może odrobić maksymalnie 10 (dziesięć) zajęć w danej edycji na zasadach przewidzianych w ust 10 powyżej, w czasie trwania opłaconego kursu, chyba, że Organizator umożliwi danemu Uczestnikowi, w drodze indywidualnych ustaleń, odrabianie większej liczby zajęć.
 2. Odrabianie zajęć jest możliwe od pierwszego spotkania uczestnika z Instruktorem.
 3. Odrabianie zajęć powinno odbywać się w ramach trwającego i opłaconej edycji, chyba, że Strony ustalą inny termin.
 4. Uczestnik jest obowiązany poinformować osobę prowadzącą zajęcia o każdej chorobie, która może mieć wpływ na realizację zajęć w basenie.

§ 5 Zasady odwoływania zajęć

 1. Organizator odwoła zajęcia z przyczyn od niego niezależnych i przeprowadzi je w innym wyznaczonym terminie lub zwróci Uczestnikowi opłatę za odwołane zajęcia na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator odwoła zajęcia z powodu zaistnienia zjawiska siły wyższej, to jest okoliczności o charakterze nagłym i nieprzewidywanym, takich jak ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2069 ze zm.), ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, pożaru oraz akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej.

§6 Zasady odstąpienia od umowy oraz zwrotu opłaty za kurs

 1. Uczestnik może w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy na uczestnictwo w danej edycji kursu nauki pływania, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Strony w sposób wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę za kurs nauki pływania.
 3. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy lub wniosek o zwrot dokonanej opłaty na kurs nauki pływania opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) małoletniego Uczestnika może złożyć na jeden wybrany przez siebie sposób:
  1. Pisemnie, wysyłając stosownej treści dokument w przesyłce listowej wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego albo kuriera na adres siedziby Organizatora w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423;
  2. Elektronicznie – w postaci elektronicznej, przysyłając stosownej treści dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora dostępnej pod adresem: akademiaplywania@intosport.pl
 4. Organizator w sytuacji wskazanej w § 5 niniejszego Regulaminu zwróci Uczestnikowi opłaty za okres, w którym nie był wstanie brać czynnego udziału w zajęciach z przyczyn nieleżących po żadnych ze Stron, albo zaproponuje, za pisemną zgodą uczestnika, voucher uprawniający do skorzystania z przyszłych zajęć w wymiarze odpowiadającym odwołanym zajęciom.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, zwrot opłaty za kurs nauki pływania może nastąpić w przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika następuje w uwzględnieniem poniższych zasad i trybu:
  1. Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę za wybrany kurs nauki pływania w całości (100%), jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danej edycji kursu, wynikającego z ustalonego harmonogramu zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie ActiveNow;
  2. Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę za wybrany kurs nauki pływania w całości (100%), jeśli rezygnacja z nauki nastąpi po rozpoczęciu danej edycji kursu, wynikającym z ustalonego harmonogramu zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie ActiveNow, o ile rezygnacja z kursu nauki pływania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora;
  3. Organizator nie zwróci Uczestnikowi wniesionej opłaty za wybrany kurs nauki pływania w części niewykonanej, jeśli  rezygnacja z nauki nastąpi po rozpoczęciu danej edycji kursu, wynikającego z ustalonego harmonogramu zajęć udostępniony przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz systemie ActiveNow. Prawo odstąpienia (rezygnacji) od umowy nie przysługuje Klientowi  na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020 r. poz. 287), o czym Klient zostaje wyraźnie poinformowany przez Organizatora w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Organizator, w przypadku dokonywania opłat w systemie ratalnym, zgodnie z § 3 ust. 7.2 niniejszego Regulaminu, nie będzie nadal żądał od Uczestnika spłat kolejnych rat, za wybrany kurs nauki pływania w części niewykonanej, to jest proporcjonalnie za zajęcia przez niego niewykorzystane, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi po rozpoczęciu danej edycji kursu, wynikającego z ustalonego harmonogramu zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.intosport.pl oraz w systemie ActiveNow, na skutek złożenia przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika, skutecznego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 1. Serwis Płatności dokonuje, wyłącznie w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem polecenia przelewu, zwrotu wniesionych opłat za kurs nauki pływania na rzecz Uczestnika, w wysokości i na zasadach określonych w ust. 4 oraz 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, na skutek złożonej dyspozycji Organizatora, wykonując taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jej złożenia przez Organizatora, z wyłączeniem zwrotów płatności wykonanych z wykorzystaniem karty płatniczej, które następują w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.
 2. Organizator informuje, że postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi wszelkie uchybienia w funkcjonalnościach strony Organizatora www.intosport.pl przy dokonywaniu zapisu na wybrany kurs nauki pływania za jej pośrednictwem oraz we wnoszeniu opłat za kurs z wykorzystaniem Serwisu Płatności, a także wszelkie okoliczności mogące stanowić niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy zawartej przez Strony w sposób wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w drodze reklamacji.
 2. Opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy małoletniego) Uczestnika może składać reklamację należy składać przez siebie sposób:
  1. Pisemnie, wysyłając przesyłkę listową wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego albo kuriera na adres siedziby Organizatora w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423;
  2. Elektronicznie – w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora dostępnej pod adresem: akademiaplywania@intosport.pl.
 1. W treści reklamacji opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika wskazuje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e – mail) albo adres zamieszkania, numer telefonu, umożliwiający kontakt z nim, potwierdzenie dokonania płatności oraz przyczynę złożenia reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Organizatora usługami.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich wpływu, przy czym o wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie zawiadomiony odpowiednio w tożsamy sposób do złożenia przez Uczestnika kursu nauki pływania, to jest pisemnie albo elektronicznie – w postaci elektronicznej (e – mailem).
 3. Brak zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu jest równoznaczny z jej uznaniem.
 4. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu transakcyjnego Systemu Płatności jest przekazywana mu do rozpatrzenia przez Organizatora celem jej rozpatrzenia, zamieszczając w jej treści przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, swój adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę płatności oraz nazwę banku, na rachunek, z którego skierowana została płatność.
 5. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu transakcyjnego Systemu Płatności następuje na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1907 ze zm.) oraz przyjętego przez Krajowy Integrator Płatności S. A. Regulaminu dokonywania płatności.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Pływania IntoSport Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000849470, NIP: 9452236786, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 PLN, REGON: 386528905.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika może skontaktować się z ich Administratorem, na jeden wybrany przez siebie sposób:
  1. Pisemnie, wysyłając stosownej treści dokument w przesyłce listowej wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego albo kuriera na adres siedziby Organizatora w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423;
  2. Elektronicznie – w postaci elektronicznej, przysyłając stosownej treści dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora dostępnej pod adresem: akademiaplywania@intosport.pl.
 3. Dane osobowe, które zostały dobrowolnie podane Administratora przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika w zakresie wskazanym w § 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu, przetwarza w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest odpowiednio w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu:
  1. realizacji umowy zawartej między Stronami, niniejszego Regulaminu oraz usług jego partnera IntoSport Sp. z o. o.;
  2. działań promocyjnych, dzięki którym Organizator świadczy oferowane usługi.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji wybranego przez niego kursu nauki pływania, a następnie przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Strony w sposób wskazany w § 2 ust.1 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy na odległość z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod adresem wskazanym w § 2 ust. 8.7 niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie oświadczenia Strony składają drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod wskazanymi w umowie adresami e – mail, za potwierdzeniem zwrotnym ich odbioru przez drugą Stronę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizator, nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od daty udostępnienia ich na stronie Organizatora www.intosport.pl. W przypadku Uczestników, którzy zawarli umowę na odległość z Organizatorem przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Uczestnika wiążące, o ile wyrazi on zgodę na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 4. Umowa pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem, który dokonał zapisu na wybrany kurs nauki pływania przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu ulega rozwiązaniu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego wejścia w życie, chyba, że Uczestnik ww. terminie złoży oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Umowa z Uczestnikiem nie ulega rozwiązaniu także w przypadku skorzystania przez niego z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 5. W czasie trwania umowy na odległość Uczestnik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi.
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016 Nr 119, str.1 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1907 ze zm.);
  6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
 1. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności w sposób polubowny, działając w dobrej wierze, a następnie przed właściwym sądem wedle powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.