Regulamin III Zawodów Pływackich IntoSport 2022

Organizacja zawodów

 1. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do 18 roku życia, które na dzień zawodów są aktywnymi uczestnikami zajęć grupowych lub indywidualnych Akademii Pływania IntoSport.
 2. Zawody przeprowadzone będą w Ośrodku Sportowo- Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34a
 3. Obiektem przeprowadzenia rozgrywek będzie pływalnia 25 metrowa podzielona na 6 torów.
 4. Obowiązuje podział na kategorie wiekowe :
  1. Grupa 1 – rocznik 2015
  2. Grupa 2 – rocznik 2014
  3. Grupa 3 – rocznik 2013
  4. Grupa 4 – rocznik 2012
  5. Grupa 5 – rocznik 2011
  6. Grupa 6 – rocznik 2010 – 2009
  7. Grupa 7 – rocznik 2008 i starsi
 1. Kryterium przyporządkowania do kategorii jest rok urodzenia dziecka. Na prośbę rodziców młodsze dziecko może zostać przyporządkowane do starszej grupy.
 2. W ramach opłaty startowej Zawodnik może startować w jednej lub dwóch konkurencjach (np. w grupie 3. stylem dowolnym oraz grzbietowym lub tylko w jednej z nich). Nie dotyczy to grup 1 i 2 gdzie przewidziano po 1 konkurencji.
 3. Rozgrywki wszystkich kategorii wiekowych odbywają się jednego dnia.
 4. Start danej kategorii odbędzie się w przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 zawodników spełniających warunki
 5. Na hali basenowej przez cały czas trwania zawodów obecny jest zespół ratowników WOPR
 6. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa dodatkowo kadra instruktorska IntoSport

Plan zawodów

 1. Zawodnicy poszczególnych kategorii wiekowych startują w następujących konkurencjach

Grupa 1  rocznik 2015

 • 25 m stylem dowolnym z pomiarem czasu

Grupa 2 rocznik 2014

 • 25 m stylem dowolnym z pomiarem czasu

Grupa 3  rocznik 2013

 • 25 m stylem dowolnym z pomiarem czasu
 • 25m stylem grzbietowym z pomiarem czasu

Grupa 4 rocznik 2012

 • 50 m stylem dowolnym z pomiarem czasu
 • 25m stylem grzbietowym z pomiarem czasu

Grupa 5 rocznik 2011

 • 50 m stylem dowolnym z pomiarem czasu
 • 25m stylem grzbietowym z pomiarem czasu

Grupa 6 rocznik 2010 – 2009

 • 50 m stylem dowolnym z pomiarem czasu
 • 25m stylem klasycznym  z pomiarem czasu

Grupa 7 rocznik 2008 i starsi

 • 50 m stylem dowolnym z pomiarem czasu
 • 25m stylem klasycznym  z pomiarem czasu
 1. W każdej grupie dozwolone jest użycie sprzętu do samoasekuracji (deska lub makaron)
 2. W grupach 3-7 zawodnicy startują każdy na swoim torze (losowanie). W grupach 1-2 Organizator dopuszcza możliwość startu dwóch osób na jednym torze w zależności od poziomu pływackiego zawodników (np. 2 osoby na torze skrajnym)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkurencji w razie niedostatecznej liczby zawodników
 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie zapisu poprzez internetowy system rezerwacji dostępny na platformie ActiveNow oraz dokonanie opłaty startowej w wysokości 40zł w terminie do dnia 6.06.2022r.
 5. Dekoracje zawodników wszystkich kategorii, odbędą się po zakończeniu wszystkich konkurencji – poza halą basenową,  na terenach zielonych

Przepisy zawodów

 1. Każdy zawodnik winien być wyposażony w prawidłowy strój pływacki – chłopcy przylegające slipy, dziewczyny strój kąpielowy (najlepiej jednoczęściowy) oraz okularki i czepek.
 2. Nieregulaminowy strój może skutkować skreśleniem z listy zawodników
 3. Zawodnicy startują na torach losowo przydzielonych przed startem
 4. Wejście i przygotowanie do startu w grupach Akademii Pływania, określają przepisy FINA :

– 1 krótki gwizdek sędziego głównego – przygotowanie za słupkiem startowym

– 2  długie gwizdki sędziego – przygotowanie właściwe do startu (ze słupka lub  z wody, przy stylu grzbietowym – z wody

– na sygnał startowy, po komendzie „na miejsca” zawodnicy rozpoczynają bieg

 • Start do stylu dowolnego następuje ze słupka lub z wody (po 2 gwizdkach zawodnik wchodzi do wody). Start do stylu grzbietowego następuje z wody.
 • W obu stylach (po skoku lub starcie z wody), zawodnik musi złamać lustro wody po 15 metrach od startu
 • Zawodnik winien trzymać się środka swojego toru, wypłynięcie poza swój tor, na tor innego zawodnika grozi dyskwalifikacją (nie dotyczy grup 1 i 2)
 • W stylu dowolnym zawodnik pokonuje dystans dowolnie wybraną techniką.
 • W stylu grzbietowym zawodnik pokonuje dystans techniką kraula na grzbiecie – przez cały czas trwania biegu, z wyjątkiem 5 metrowej strefy nawrotu, pozostaje na plecach.
 • W obu stylach, nawroty następują poprzez dotknięcie ściany dowolną częścią ciała – dozwolone są nawroty koziołkowe w obu stylach. Nie dotknięcie ściany skutkuje dyskwalifikacją. Nad prawidłowym napłynięciem czuwa sędzia torowy.
 • W każdej konkurencji niedozwolona jest pomoc z zewnątrz (Nie dotyczy grup 1 i 2)
 • W czasie trwania każdej konkurencji, mierzony jest czas przez stopery sędziów mierzących czas, wynik ostateczny podawany jest na podstawie tych czasów.
 • We wszystkich konkurencjach nie ukończenie biegu wiąże się z dyskwalifikacją

Sędziowie i egzekwowanie przepisów

 1. W skład sędziowski wchodzą: sędzia główny, sędzia stolikowy (mierzący czas na zegarze) oraz sędziowie torowi
 2. Sędzia główny czuwa nad przebiegiem zawodów, rozstrzyga spory oraz koordynuje pracę sędziowską
 3. Sędzia stolikowy czuwa nad prawidłowym pomiarem czasu
 4. Sędziowie torowi kontrolują prawidłową technikę, nawroty oraz mierzą czas na poszczególnych torach.
 5. Sędzia główny podejmuje decyzję o dyskwalifikacji zawodnika na podstawie relacji sędziów torowych oraz konsultuje z nimi decyzje sporne.

Zasady przebywania na hali basenowej oraz opieka nad zawodnikami

 1. Na terenie obiektu występuje strefa startowa i strefa przygotowawcza
 2. Strefa startowa obejmuje nieckę pływalni głównej oraz obszar za słupkami startowymi
 3. Strefa przygotowawcza obejmuje pozostałą część obiektu (obszar przed wejściem na halę basenową – szatnie, prysznice oraz obszar na hali basenowej nie będący strefą startową)
 4. Za doprowadzenie uczestników do strefy startowej i opiekę w strefie przygotowawczej odpowiadają rodzice oraz instruktor przebywający w strefie przygotowawczej
 5. Za opiekę w strefie startowej odpowiadają instruktorzy oraz ratownicy WOPR
 6. Do strefy startowej wstęp mają tylko zawodnicy oczekujący na start swojej konkurencji, wezwani przez sędziego stolikowego

Zasady bezpieczeństwa

 1. 1.     W czasie trwania całej imprezy, wstęp do torów startowych mają tylko uczestnicy aktualnie trwającej konkurencji
 2. Na obszarze hali basenowej wolnej od zawodów, wychowankowie wchodzą do wody za zgodą instruktora, który sprawuje nad nimi opiekę
 3. Na hali basenowej obowiązują przepisy występujące na obiekcie OSR Kurdwanów Nowy
 4. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów oraz ratowników WOPR

Pozostałe

 1. W razie wątpliwości co do regulaminu, organizacji i przeprowadzenia zawodów, organizator rozstrzyga spory
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w celu sprawniejszego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów
 3. Organizator zastrzega sobie prawdo do odwołania imprezy najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym terminem w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników (poniżej 30)